Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Royalline.pl

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1
Postanowienia ogólne

1... Sklep internetowy RoyalLine.pl dalej zwany "Sklep" prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2... Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

3... Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4... Właścicielem Sklepu jest: Solo24.pl 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Łowicka 9 . Nr. wpisu do ewidencji działalnosci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka - 6400. NIP 835-113-40-32 Adres poczty elektronicznej sklep@royalline.pl nr telefonu 607078786. Adres internetowy sklepu www.royalline.pl

5... Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

6... Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.

 7.. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a).. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,

b).. Sprzedawca – właściciel Sklepu,

c).. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie:      

         http://www.RoyalLine.pl

d).. Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

e).. Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

f).. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

g).. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3
Wymagania techniczne

1... Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

 2... Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4
Ceny i oferty promocyjne

1... Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

2... Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3... Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia

§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1... Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

2... Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

3... Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umo

4. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

·         a)poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

·         b)e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu

 5... W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

6... Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem  zapłaty”.

  7... Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

–... dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

–... łączna cena brutto,

–... sposób i termin zapłaty,

–... sposób i termin realizacji zamówienia,

–    prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

-   wzór formularza odstąpienia od umowy załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

-  formularz reklamacyjny załacznik nr 3 do niniejszego regulaminu

–... informacja konsumencka załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu

 8... Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

9... Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

10... Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

11... Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.

12... Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski

13... Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 2
Sposób płatności

1... Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a).. przelewem za pośrednictwem usługi Płatności Shoper (przelew natychmiastowy) oraz kart płatniczych VISA , MasterCard, Maestro

b).. zwykłym przelewem na rachunek bankowy podany na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,

c).. za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż:  przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,

2... Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 3
Termin płatności

1... W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym  Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2... Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3... W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

4... Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

5... W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4
Realizacja zamówienia

1... Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w przybliżonym terminie podanym podczas składania zamówienia.

2... Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.

3... Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 21 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

4... W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

5... Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.

6... Dowodem zakupu dla Klientów nie będących konsumentami jest faktura VAT. 

7... Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

§ 5
Korekta zamówienia

1... Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu.

 2... Korekty zamówienia można dokonać wysyłając informację drogą mailową na adres poczty   sklep@royalline.pl lub kontaktując się drogą telefoniczną na numer telefonu sklepu                                 607078786                                       
(koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru

1... Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a).. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt  16 zł

b).. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt    11 zł

c).. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej płatność przy odbiorze- koszt 25 zł

d)   dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej płatność przy odbiorze -koszt 20 zł

e) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej ( Unia Europejska ) - koszt 30-200 zł w zależności od wagi przesyłki

f) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej ( Cały Świat)  - koszt 50-300 zł w zależności od wagi przesyłki

2... Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

3... Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

4... Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§ 1
Odpowiedzialność za wady rzeczy

1... Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną .

2... Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1).. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

2).. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3).. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4).. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3... Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

4... W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).

5... Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a).. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b).. żądać usunięcia wady,

c).. żądać obniżenia ceny,

d).. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6... Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

5... W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację i   wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany towar na adres Solo24.pl 96-200 Rawa Mazowiecka ul Łowicka 9                                                                                                                                      

6... Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

7... W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 607078786 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta

1... Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2... Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

3... Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem. 

4... Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

a).. listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.

b) drogą elektroniczną na adres sklep@royalline.pl

5... Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.

6... Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

7... Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8... Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9... Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: Solo24.pl 96-200 Rawa Maz . ul. Łowicka 9

10... Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

11... Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.

12... Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

13... Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 3
Gwarancja przy sprzedaży

Rozdział IV
Postanowienia wspólne

§ 1
Ochrona danych osobowych

1... Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

2... Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:

a).. imię i nazwisko,

b).. adres korespondencyjny,

c).. numer telefonu,

d).. adres e-mail,

e).. informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f).. w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

3... Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­- ‑promocyjnych.

4... Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.

5... Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

6... Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a).. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

b).. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

c).. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

d).. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

7... Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:

a).. wglądu do swoich danych osobowych,

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O  ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Odstąpienie od umowy konsumenta

1... Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2... Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

3... Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem. 

4... Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

a).. listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.

5... Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.

6... Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

7... Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8... Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9... Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: Solo24.pl 96-200 Rawa Maz . ul. Łowicka 9

10... Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

11... Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.

12... Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

13... Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY do pobrania

http://www.royalline.pl/upload/formularz_zwrotu_towaru.pdf

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

Solo24.pl 96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Łowicka 9

sklep@royalline.pl

tel.607078786

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/umowy o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ............................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ................................................................................................................

 

.........................................................

Podpis konsumenta(-ów)

 

Data .............................................................

 

* Niepotrzebne skreślić.


b).. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 2
Prawa autorskie i pokrewne

1... Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2... Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3... Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4... Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3
Polityka cookies

1... Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

2... Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

3... Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

–... informacje na temat sesji,

–... ostatnio oglądane produkty,

4... Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 4
Wyłączenie odpowiedzialności

1... Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

2... Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 1
Postanowienia ogólne

1... Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2... Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

3... Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1... Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2... Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

..................., dn............. 20.... r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

e-mail: ...........................................................................................................................................

tel. .................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego..........................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru .....................................................................................................................

Nazwa towaru ...............................................................................................................................

Nr paragonu/faktury .....................................................................................................................

Nr karty gwarancyjnej ...................................................................................................................

Ogólna wartość towaru .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ...................................................................................................

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 .....................................................

(czytelny podpis reklamującego)

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1... Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a).. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b).. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c).. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d).. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2... Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

3... Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

4... Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

5... Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

6... Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).

7... Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

8... W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 533268268 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

......................................................

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu

INFORMACJA KONSUMENCKA

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje:

1. Dane sprzedającego

Solo24.pl 96-200 Rawa Maz. ul. Łowicka 9

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji.

2. Istotne właściwości towaru

Przedmiotem umowy są: produkty opisane w Sklepie internetowym

3. Cena

Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym oraz obejmuje wszystkie elementy poza kosztami przesyłki .

4. Zasady płatności

1... Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a).. przelewem za pośrednictwem usługi płatności PayU,

b).. zwykłym przelewem na rachunek bankowy podany na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,

c).. za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż:  przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,

2... Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

 

5. Koszty i termin dostawy

1... Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a).. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt  16 zł

b).. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt    11 zł

c).. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej płatność przy odbiorze- koszt 25 zł

d)   dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej płatność przy odbiorze -koszt 20 zł

2... Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

6. Prawo odstąpienia

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

Prawo do odstąpienia nie dotyczy:

–... umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

–... umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

–... umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

–... umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

–... umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

–... umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

–... umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

–... umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

–... umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

–... umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

–... umowy zawartej na aukcji publicznej;

–... umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

–... umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Koszty odstąpienia

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

–... bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru,

–... jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Termin związania ceną

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

9. Sposób reklamacji

A. Podstawa reklamacji

Jeśli na towar została udzielona gwarancja, kupujący uprawniony jest – według własnego wyboru – do stosowania się do procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową (rękojmia).

B. Prawa i obowiązki kupującego

Jeżeli w ocenie kupującego towar jest niezgodny z umową, jest on zobowiązany:

1).. odesłać (zwrócić) towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,

2).. wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,

3).. wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,

4).. podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego.

C. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie:

–... 14 dni, jeśli towar pochodzi od producenta krajowego,

–... 14 dni, jeśli towar pochodzi od producenta spoza granic Polski.

D. Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji sprzedawca dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go – w terminach wskazanych w lit. C – na adres kupującego oraz na koszt sprzedawcy. W takim wypadku kupującemu zwrócone zostaną również poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie wskazanym w lit. C, poinformuje o tym niezwłocznie kupującego. W takim przypadku kupujący będzie uprawniony do żądania:

1).. obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,

2).. zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

W terminie do 14 dni od wskazania, z którego z roszczeń korzysta, klientowi zostanie zwrócona cena towaru albo jej odpowiednia część.

W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt kupującego.

10. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

11. Kaucja i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

12. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone prze strony konfliktu.

 

 

Nowości
Koszula plażowa P577
Koszula plażowa P577
149,99 zł
Tunika plażowa P576
Tunika plażowa P576
149,99 zł
Tunika plażowa P575
Tunika plażowa P575
149,99 zł
Tunika plażowa P574
Tunika plażowa P574
149,99 zł
szt.
Narzutka plażowa BOHO P573
Narzutka plażowa BOHO P573
149,99 zł
Tunika plażowa P572
Tunika plażowa P572
149,99 zł
szt.
Długa koszulowa  tunika plażowa P571
Długa koszulowa tunika plażowa P571
149,99 zł
szt.
Długa sukienka plażowa P570
Długa sukienka plażowa P570
149,99 zł
szt.
Mini sukienka plażowa P569
Mini sukienka plażowa P569
149,99 zł
szt.
Czarna bawełniana koszula plażowa P568
Czarna bawełniana koszula plażowa P568
149,99 zł
szt.
Długa tunika plażowa ABAYA P567
Długa tunika plażowa ABAYA P567
149,99 zł
szt.
Tunika plażowa P566
Tunika plażowa P566
149,99 zł
szt.
Tunika plażowa P565
Tunika plażowa P565
149,99 zł
szt.
Ażurowa sukienka plażowa P564
Ażurowa sukienka plażowa P564
149,99 zł
szt.
Tunika plażowa P563
Tunika plażowa P563
149,99 zł
Biała sukienka plażowa P562
Biała sukienka plażowa P562
149,99 zł
Ażurowa tunika plażowa P561
Ażurowa tunika plażowa P561
149,99 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl